• Σύγχρονες προσεγγίσεις και μέθοδοι  διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως Γ2/ΞΓ.
  • Ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου): Σχεδιασμός και διαχείριση του μαθήματος.
  • Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή.
  • Παραγωγή διδακτικού υλικού και δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ.
  • Καλλιέργεια και ανάπτυξη των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων.
  • Αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ. 
  • Εξ αποστάσεως  διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως Γ2/ΞΓ. 
  • Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών που διδάσκονται την ελληνική ως Γ2/ΞΓ : Τυπικές και εναλλακτικές μέθοδοι.
  • Προσεγγίσεις και πρακτικές διδασκαλίας  του Ελληνικού Πολιτισμού
  • Η αξία και η οικουμενική προσφορά/συμβολή  της ελληνικής γλώσσας