• Η έκταση της περίληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις.
  • Η γραμματοσειρά για τη συγγραφή της περίληψης θα πρέπει να είναι η Times New Roman 12 και το διάστιχο να είναι μονό.
  • Η γραμματοσειρά για  τον τίτλο της περίληψης θα πρέπει να είναι η Times New Roman 14
  •  Στην αρχή της περίληψης, θα καταγράφονται τα στοιχεία του/των εισηγητή/ών (επώνυμο, όνομα, ιδιότητα, σχολείο/ίδρυμα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
  • Ύστερα από την περίληψη, χρειάζεται να καταγράφονται 3 έως 5 λέξεις ή φράσεις-κλειδιά της εργασίας. Οι λέξεις και φράσεις-κλειδιά χωρίζονται μεταξύ τους με τη χρήση κόμματος (,), ενώ μετά την τελευταία λέξη ή φράση-κλειδί δεν περιλαμβάνεται τελεία.